Politika privatnosti

GOAT Sports AB (u daljem tekstu GOAT) preuzima odgovornost za lične podatke i način na koji se oni obrađuju.

Važno je da se svako ko nas kontaktira, posećuje, koristi našu aplikaciju ili naše veb-sajtove i digitalne kanale oseća bezbedno u načinu na koji rukujemo ličnim podacima. Ovo važi bez obzira na to da li ste korisnik, dobavljač, zaposleni, konsultant, kandidat ili ste na bilo koji način povezani sa GOAT-om.

Naša politika privatnosti se odnosi na sve GOAT kanale i na sve kompanije unutar grupe. Ako bilo koja kompanija u okviru GOAT grupe ima konkretniju politiku privatnosti, ona će imati prednost nad politikom GOAT-a.

GOAT je primenio tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Da bi osigurao da se lični podaci obrađuju bezbedno i poverljivo, GOAT koristi mreže podataka koje su zaštićene od upada, uključujući zaštitne zidove i detekciju upada. Da bismo obezbedili integritet ličnih podataka prikupljenih preko naših digitalnih kanala, koristimo tehnologiju šifrovanja kada prenosimo lične podatke preko interneta na naše servere.

Preuzimamo odgovornost u vezi sigurnosti da se lični podaci koje obrađuje GOAT koriste samo u predviđene svrhe. Sva obrada ličnih podataka u okviru GOAT-a vrši se u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. U EU/EEA se primenjuje Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Šta su lični podaci, a šta obrada ličnih podataka?

Lični podatak je svaka informacija koja se direktno ili indirektno, u kombinaciji sa drugim podacima, može povezati sa živim fizičkim licem. Ovo uključuje podatke kao što su imena i kontakt informacije, IP adrese, prijave za takmičenje, napravljeni izbori i ponašanja.

Obrada ličnih podataka obuhvata sve radnje preduzete sa ličnim podacima. Svaka radnja preduzeta sa ličnim podacima predstavlja obradu, bez obzira da li se sprovodi automatski ili ne. Primeri obrade mogu uključivati prikupljanje podataka, registraciju, organizaciju, strukturiranje, skladištenje, obradu, izmenu, pronalaženje, čitanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili pružanjem na druge načine, prilagođavanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Koji lični podaci se obrađuju, i kada se brišu?

Prikupljamo lične podatke kada koristite naše digitalne kanale, aplikacije, usluge ili kada komunicirate sa GOAT-om. Možemo prikupljati podatke kao što su imena, adrese, poštanski brojevi, adrese e-pošte, brojevi telefona, identifikacioni podaci, informacije o korišćenju usluga i proizvoda GOAT-a, a u nekim slučajevima i istorija transakcija. Za određene usluge možemo takođe da prikupljamo slike i informacije o lokaciji. U nekim slučajevima, lični identifikacioni brojevi i podaci o kreditnoj kartici takođe mogu biti obrađeni. Takođe, GOAT može prikupljati tehničke podatke o korišćenju naših digitalnih kanala, uključujući IP adrese, tipove pretraživača i informacije o kolačićima. Ovo prikupljanje podataka se dešava, na primer, kada korisnici unose svoje lične podatke u različite forme na našim digitalnim kanalima ili koriste njihove usluge, kada korisnici komuniciraju sa GOAT-om i drugima preko GOAT-ovih društvenih medija, šalju povratne informacije putem naših obrazaca za kontakt ili telefonom, preuzimaju dokumente sa GOAT-ovih veb stranica ili se prijavljuju za događaje koje organizuje GOAT. Informacije se takođe mogu prikupljati kada nam korisnici šalju e-poštu ili pisma ili učestvuju u tenderskim procesima.

Ako korisnici učestvuju u takmičenjima i drugim marketinškim aktivnostima koje organizuje GOAT, možemo da obrađujemo prijave za takmičenje i dodatne lične podatke koje daju korisnici.

Ako nas posetite ili komunicirate sa nama preko naših naloga na društvenim medijima (tj. platformi trećih strana kao što su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, itd.), GOAT može dobiti informacije o Vašem profilu i interakcijama na odgovarajućoj platformi, i sve takve interakcije su predmet politike privatnosti relevantne veb stranice.

Za kupce i dobavljače, obrađujemo imena osoba za kontakt, brojeve telefona, adrese e-pošte i, u nekim slučajevima, preference u ishrani (npr. alergije). Mogu se prikupljati i druge informacije, uz konsultacije i uz posebnu saglasnost.

Ako se vodite kao zaposleni, konsultant ili kandidat, možemo da obrađujemo sledeće lične podatke o Vama: ime, lični identifikacioni broj, adresu, adresu e-pošte, ocene, sertifikate, obrazovanje i radno iskustvo, rezultate testova, slike, informacije o proveri prošlosti, referentne informacije (pregledi i zdravlje), informacije o platama, informacije o proveri podataka, informacije o penzijama i informacije o računu.

GOAT ne zadržava lične podatke duže nego što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Osetljive informacije

Ne tražimo niti želimo da primamo bilo kakve informacije o osetljivim ličnim podacima (kao što su informacije o etničkom poreklu, političkim stavovima, veri ili uverenjima, zdravstvenom stanju, genetskim ili biometrijskim informacijama, kriminalnoj prošlosti ili članstvu u sindikatu, itd.) putem pisma, e-pošte ili veb formulara.

Svrhe obrade ličnih podataka

Prikupljeni lični podaci služe u sledeće svrhe:

Za pružanje usluga i upravljanje ugovorima sa Vama. Da ponudimo aplikaciju. Da komuniciramo sa Vama putem korisničke službe, e-pošte, pisama ili formulara i na našim nalozima na različitim društvenim platformama. Da upravljamo marketinškim aktivnostima kao što su takmičenja i nagrade, između ostalog. U marketinške svrhe, uključujući marketing putem pošte i e-pošte (koji se uvek može isključiti preko linka u svakoj e-poruci). Da analiziramo i grupišemo posetioce veb stranice prema izboru, prioritetima i preferencijama. Ovo uključuje profilisanje kako bismo Vam pružili relevantne i prilagođene informacije, preporuke, reklame i ponude. Podaci koji potiču iz korišćenja različitih digitalnih kanala kompanije GOAT i kompanija iz njene grupe takođe se mogu kombinovati u ovu svrhu, kao i za razvoj proizvoda i usluga. Da prikupimo statistiku o korišćenju naših digitalnih kanala i njihovih usluga. Za obradu Vaših ili naših plaćanja i sprečavanje ili otkrivanje prevare. Da obezbedimo ugovore naših zaposlenih. Da bi se olakšali budući poslovni odnosi. Da zaštitimo procese zapošljavanja naših kandidata. Za rešavanje optužbi o diskriminaciji, sporova i pritužbi. Za ispunjavanje zakonskih zahteva kao što su zakonske obaveze.

Pravni osnov i legitimni interesi za obradu podataka o ličnosti

GOAT uvek obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima. Vaše lične podatke obrađujemo kada je potrebno da ispunimo dogovor sa Vama ili da odgovorimo na Vaš zahtev za korisničku podršku, ili kada imamo drugi legitimni i zakoniti interes za obradu vaših ličnih podataka. Ako GOAT obrađuje Vaše lične podatke u svrhu koja, prema važećem zakonu, zahteva Vašu saglasnost, mi ćemo unapred dobiti Vašu saglasnost, kroz aktivno označavanje polja ili potpisivanje obrasca za saglasnost.

Ograničenja u otkrivanju ličnih podataka

GOAT može da angažuje spoljne partnere i dobavljače da obavljaju zadatke u ime GOAT-a, kao što su pružanje IT usluga, rešenja za plaćanje ili pomoć u marketingu, analizi ili statistici. Izvođenje ovih usluga može značiti da GOAT-ovi partneri, kako unutar EU/EEA tako i van EU/EEA, mogu imati pristup Vašim ličnim podacima. Kompanije koje obrađuju lične podatke u ime GOAT-a uvek sklapaju ugovore sa GOAT-om kako bi osigurale bezbedno rukovanje ličnim podacima, čak i od strane naših partnera. Posebne zaštitne mere, kao što su sporazumi koji uključuju standardne ugovorne klauzule za prenos podataka koje je usvojila Komisija EU, preduzimaju se u odnosu na partnere van EU/EEA. Ako želite da dobijete više informacija o ovom drugom, dostupne su na veb stranici Komisije EU.

GOAT može otkriti lične podatke trećim licima, kao što su policija ili drugi organi, radi istrage zločina ili ako smo na drugi način obavezni da otkrijemo takve informacije u skladu sa zakonom ili regulatornim organima.

GOAT ne otkriva Vaše lične podatke nikome osim na način opisan ovde.

Kolačići

GOAT je postavio takozvane „kolačiće“ na nekoliko naših digitalnih kanala. Preko ovih kolačića prikupljaju se podaci o tome kako koristite digitalni kanal.

Kada posetite našu veb stranicu, možemo prikupljati informacije i podatke o Vama korišćenjem kolačića.

Za više informacija o kolačićima i šta možete da uradite da zaštitite svoje lične podatke na internetu, pogledajte sledeći link: www.iouronlinechoices.eu.

Spoljašnji link

Ova politika privatnosti se odnosi na informacije koje GOAT obrađuje o Vama u okviru naših kanala. Digitalni kanali GOAT-a ponekad mogu da sadrže veze ka spoljnim veb lokacijama ili uslugama koje mi ne kontrolišemo. Ako pratite link ka spoljnoj veb lokaciji, preporučujemo Vam da pregledate principe privatnosti i obrade kolačića koji se primenjuju na tu konkretnu stranicu i kompaniju koja je poseduje.

Vaša prava prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), koja je na snazi od 25. maja 2018. godine, imate sledeća prava:

  • Pristup Vašim ličnim podacima
  • Ispravka netačnih ličnih podataka
  • Brisanje Vaših ličnih podataka
  • Prigovor na korišćenje ličnih podataka za direktan marketing
  • Prigovor na korišćenje ličnih podataka za automatizovano odlučivanje i profilisanje
  • Prenosivost podataka

Pročitajte više o Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti švedskog organa za zaštitu podataka: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/<

Vaše pravo da povučete saglasnost i pristup

Možete izabrati da povučete Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati.

Takođe imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koje imamo o Vama. Možete nam pisati i zatražiti kopiju ličnih podataka koje imamo o Vama. Ako to želite, uključite informacije koje nam mogu pomoći da identifikujemo i lociramo Vaše lične podatke. Ovu uslugu pružamo besplatno.

Ako želite da dobijete fizičke kopije, možda ćemo naplatiti administrativnu taksu.

Pravo na ispravku, brisanje, ograničenje i prigovor na obradu

Važno nam je da imamo tačne informacije o Vama. Zato su informacije o ispravljanju netačnih informacija dobrodošle. Pod određenim uslovima, imate pravo da zahtevate ograničenja u obradi Vaših ličnih podataka i možete da prigovorite na obradu Vaših podataka u bilo kom trenutku ako je pravni osnov za obradu u javnom interesu ili zasnovan na balansu interesa. Takođe imate pravo da se Vaši lični podaci izbrišu, na primer, ako više nisu potrebni za svoju svrhu ili ako se obrada zasniva na Vašem pristanku i želite da ih povučete.

Mi ćemo ažurirati i izbrisati Vaše podatke, osim ako imamo zakonsko pravo ili zakonske obaveze da ih nastavimo obrađivati u legitimne svrhe.

Pravo na prenosivost podataka

Ako je to tehnički moguće i pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je zasnovan na saglasnosti ili je neophodan za ispunjenje ugovora, imate pravo, pod određenim uslovima, da dobijete svoje lične podatke i pravo da ih prenesete drugom kontroloru podataka. Ovo pravo važi od 25.05.2018.

Obrada ličnih podataka o deci

Digitalni kanali GOAT-a nisu usmereni ka deci, pa zato GOAT ne prikuplja svesno lične podatke o deci. Ako ste staratelj i saznate da je Vaše dete dalo lične podatke GOAT-u, molimo Vas da nas kontaktirate na dole navedene adrese kako biste mogli da ostvarite svoja prava, kao što su ispravka ili brisanje.

Kontakt informacije – Kontrolor podataka

Kontrolor podataka za obradu Vaših podataka je kompanija GOAT odgovorna za dotični kanal. Ako imate pitanja u vezi sa načinom na koji GOAT obrađuje vaše lične podatke ili želite informacije i kontakt podatke za kontrolore podataka u drugim kompanijama u okviru GOAT grupe, slobodno kontaktirajte GOAT-ovog službenika za zaštitu podataka putem dataprivaci@goatsports.se ili poštom, kao što je navedeno u nastavku.

Možda ćemo Vas zamoliti da potvrdite svoj identitet pre nego što obradimo Vaše upite. Takođe možemo da zahtevamo dodatne informacije od Vas kako bismo bili sigurni da ste ovlašćeni kada nas kontaktirate u ime nekog drugog.

G.O.A.T Sports AB
Box 4233
102 65 STOCKHOLM

Ako niste zadovoljni našim odgovorom, možete se obratiti lokalnom nadzornom organu sa svojim žalbama: www.imy.se

Promene ove politike privatnosti

GOAT može s vremena na vreme da menja ovu politiku privatnosti. Najnovija verzija politike privatnosti je uvek dostupna na veb stranici GOAT-a.